Vedtægter

Vedtægter
For
Kolding Guardians AFC

Vedtaget tirsdag d. 7. september 2004 på den stiftende generalforsamling.
Senest opdateret efter den ordinære generalforsamling 9. februar 2011, og igen 6. februar 2014

§1
Navn og hjemsted
Foreningen Kolding Guardians AFC, der har hjemsted i Kolding kommune er stiftet d. 7. september 2004. Foreningen er tilsluttet Dansk Amerikansk Football Forbund (DAFF) under Danmarks Idræts Forbund (DIF) og er underlagt disses love og bestemmelser.

§2
Formål
Foreningens formål er at dyrke amerikansk fodbold og, med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben, at udbrede kendskabet til denne idræt. Endvidere at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen.

§3
Medlemskab
Som aktivt medlem kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 5 år.
Det er ikke muligt at deltage på seniorhold før man er fyldt 16 år.

Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder. Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsesarbejde.

§4
Indmeldelse
Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til foreningens sekretær/kasserer. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge.
Indmeldelse er bindende for mindst tre måneder, dog er der en prøvetid på 14 dage.

§5
Udmeldelse
Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel til udgangen af et kvartal.

§6
Sæsonens løbetid
En sæson løber fra den 1. oktober til den 30. september efterfølgende år.

§7
Kontingent
Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling.
Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

§8
Restance
Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.
Ved længere varende restance gives først en advarsel. Hvis denne advarsel ignoreres, opfattes dette som tilsidesættelse af medlemspligt og kan medføre udelukkelse efter § 9.
I hver enkel sag er det op til bestyrelsen at vurdere hvad længere varende restance dækker over, dog minimum 3 måneder.

§9
Udelukkelse og eksklusion
Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov vis har tilsidesat sine medlemspligter.
Såvel i sager om udelukkelse, som eksklusion, har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

I sager om eksklusion har medlemmet krav på at sagen afgøres på den førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion kræver samme majoritet, som ved ændring af foreningens vedtægter, se § 18.

§10
Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af februar.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved annoncering på foreningens hjemmeside og forum med angivelse af dagsorden og indkomne forslag.

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen afholdes. Er der indkomne forslag fremsendes disse til medlemmerne sammen med dagsordenen og det reviderede regnskab, sådan at dette er medlemmerne i hænderne senest en uge før generalforsamlingen.

En rettidigt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§11
Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Diverse valg.
8. Eventuelt.

§12
Generalforsamlingens ledelse m.v.
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning kvalificeret majoritet – jf. § 18 og § 19

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 16 år og har stemmeret jævnfør § 10. Forældre til ikke myndige spillere kan møde frem og stemme på vegne af disse (1 stemme pr. spiller)

§13
Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og kan indkaldes, når mindst en femtedel af medlemmerne skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter ønske herom med angivelse af emne, som ønskes behandlet. Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme regler, som for den ordinære generalforsamling.

§14
Bestyrelse – Valg
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.

Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, som vælges for 2 år ad gangen af den ordinære generalforsamling.
Formanden og næstformanden er på valg i lige år, medens kassereren er på valg i ulige år.

Formanden og næstformanden er på valg i lige år, medens kassereren er på valg i ulige år.

§15
Forretningsorden og tegningsret.
Det almindelige medlem har som udgangspunkt ikke fuldmagt.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, heriblandt formanden er til stede. Over bestyrelsens handlinger føres en protokol. Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over kr. 500, kræves dog en underskrift af formand og kasserer i foreningen.

Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes på generalforsamlingen. Ligeledes skal låneoptagelse godkendes af generalforsamlingen.

§16
Regnskab
Foreningens regnskabsår følger den pågældende sæson.

Bestyrelsen skal inden den 1. januar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 30. september til revisoren.

Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.

Driftsregnskabet udsendes til foreningens medlemmer sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

§17
Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant. Revisoren skal hvert år i januar måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningen er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og driftsregnskabet og status forsynes med en påtegnings. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§18
Vedtægtsændringer
Ændringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§19
Foreningens opløsning.
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages kræves det, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede. I tilfælde af at foreningen opløses skal foreningens formue, herunder eventuelt fast ejendom og løsøre gå til Dansk Røde Kors.